Školní družina

Důležité dokumenty:

 

INFORMACE O ŠKOLNÍ DRUŽINĚ

Ředitelka ZŠ a MŠ: Mgr. Dana Kvačková

Zřizovatel ZŠ: Městská část Praha 8, Zenklova 35, Praha 8

Vedoucí vychovatelka ŠD: Jaroslava Kleperádová

Vychovatelé: Lenka Bucharová, Lenka Trojánková, Tatyana Danko, Renata Kubešová,

Alena Krausová

Provoz

Provoz školní družiny je od 6.30 hod do 8.00 hod a od 11,45 hod do 17hod.

Provoz školní družiny je přerušen v měsíci červenci a srpnu.

Přijímání dětí

Školní družina je určena zejména dětem 1. až 4.ročníků. O zařazení dítěte do ŠD rozhoduje ředitel školy na základě přihlášky do ŠD, kterou rodiče podávají každý školní rok.

Pokud je počet přihlášek vyšší než počet míst v ŠD, rozhoduje o přijetí ředitelka školy podle určených kritérií.

Přijetí dítěte do ŠD ředitel oznámí zákonným zástupcům dítěte formou zveřejnění Rozhodnutí o přijetí dětí do školní družiny na příslušný školní rok.

Ředitel ZŠ a MŠ po předchozím písemném upozornění rozhoduje o ukončení docházky dítěte do ŠD a to v případě, že soustavně nebo nějakým významným projevem porušuje kázeň a pořádek,ohrožuje zdraví a bezpečnost ostatních nebo nedochází bez odůvodnění do ŠD. Odhlášení dítěte ze ŠD během roku musí být vždy písemně.

 

Režim ŠD:

6,30 – 8h – odpočinek, relaxace, volné hry dětí, indiv.rozhovory

11,45 – 13h – hygiena, stravování, odpočinek, relaxace, volné hry dětí

13 – 14h – zájmová činnost dětí řízená vych.

14 – 15h – pobyt venku (vycházky, pobyt na šk.hřišti, šk.zahradě)

15 – 15,30h – hygiena, svačina, kroužky

15,30 – 17h – volné hry dětí, vypracování dom.úkolů

Úplata za pobyt ve školní družině

Úplata za pobyt ve školní družině činí 200 Kč. Hradit lze měsíčně či čtvrtletně složenkou nebo převodem z účtu dle uvážení rodičů.

Úplata je splatná nejpozději do 15. dne následujícího měsíce.

Podrobnosti viz. Směrnice ke stanovení výše úplaty za pobyt ve školní družině vydané ředitelstvím ZŠ a MŠ.

 

Jednorázová platba za kroužky ŠD činí 500Kč za libovolný počet kroužků, splatná je do konce měsíce září.

 

Kroužky školní družiny

Sportovní hry

Zobcová flétna

Břišní tance

Angličtina

Keramika

Solná jeskyně

Tanečně pohybový