Kritéria pro přijímání dětí do ZŠ

Kritéria základních škol zřízených Městskou částí Praha 8 k přijímání dětí k plnění povinnosti školní docházky dle usnesení č. Usn RMC 735/2008 Rady Městské části Praha 8 ze dne 12. listopadu 2008.

usnesení č. Usn RMC 735/2008

Rady Městské části Praha 8

ze dne 12. listopadu 2008

  

Kritéria základních škol zřízených Městskou částí Praha 8

 k přijímání dětí k plnění povinnosti školní docházky

  Zřizovatel základních škol Městské části Praha 8 stanoví následující kritéria, podle kterých doporučuje postupovat ředitelům základních škol při rozhodování o přijetí dětí do 1. ročníků základních škol k plnění povinnosti školní docházky v případech, kdy počet přijatých žádostí, podaných zákonnými zástupci dětí, překročí stanovenou kapacitu počtu žáků v prvních třídách základních škol.

 Plnění povinnosti školní docházky je stanoveno v ust. §§ 36, 37 a 38 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

 Povinná školní docházka se vztahuje na státní občany České republiky a na občany jiného členského státu Evropské unie, kteří na území České republiky pobývají déle než 90 dnů. Dále se povinná školní docházka vztahuje na jiné cizince, kteří jsou oprávněni pobývat na území České republiky trvale, mají povolení k dlouhodobému pobytu nebo vízum s délkou pobytu nad 90 dnů a na účastníky řízení o udělení mezinárodní ochrany.

 Maximální počet žáků přijímaných do prvních tříd základní školy stanoví ředitel základní školy podle ust. § 165 odst. 1 písm. a) školského zákona.

 Do prvních tříd základních škol zřízených Městskou částí Praha 8 se přednostně přijímají děti podle kritérií:

  1. děti s místem trvalého pobytu v Městské části Praha 8 v příslušném školském obvodu základní školy,

  2. děti s místem trvalého pobytu v Městské části Praha 8 z jiného školského obvodu, jejichž sourozenec je již žákem této základní školy, nebo navštěvuje mateřskou školu, která je součástí této základní školy,

  3. děti s místem trvalého pobytu v Městské části Praha 8 z jiného školského obvodu s přihlédnutím k sociální potřebnosti (samoživitelé apod.),

  4. děti, jejichž sourozenec je již žákem této základní školy, nebo navštěvuje mateřskou školu, která je součástí této základní školy,

  5. děti zaměstnanců škol zřizovaných Městskou částí Praha 8,

  6. děti s místem trvalého pobytu mimo Městskou část Praha 8.

Poznámka: U cizinců se za trvalý pobyt považuje též vízum s délkou pobytu nad 90 dnů nebo povolení k dlouhodobému pobytu.

Dana Kvačková

Comments are closed.