INFORMAČNÍ LETÁK K PŘIJÍMACÍMU ŘÍZENÍ NA SŠ

Kde vzít důležité informace o přijímacím řízení a SŠ

-Na webových stránkách MŠMT: www.msmt.cz/vzdelavani/prijimani-na-stredni-skoly-a-konzervatore, www.uiv.cz, www.nuov.cz, www.praha-skoly.cz, na webových stránkách konkrétní střední školy.

-U výchovné poradkyně Jany Novotné-e-mail: jana.novotna@uskolskezahrady.cz

-Na dnech otevřených dveří SŠ

 V prvním kole přijímacího řízení může žák podat 2 přihlášky (přihlášky je možné opatřit v prodejnách SEVT nebo na MSMT stránkách – www.msmt.cz : vzdělání – vpravo dole – formuláře přihlášek – přihláška pro denní studium (formuláře ke stažení) – přední strana a zadní strana –nejlépe vytisknout na jeden list. Přihlášku (čitelně vyplněnou)předá žák ke kontrole výchovné poradkyni do konce února (při vypisování známek nezapomenout na chování-nezapočítává se však do průměru známek, ročník se zapisuje slovem-čtvrtý,pátý-šestý,sedmý-osmý,devátý)

Žáci 9. tříd dostanou předtištěnou přihlášku od školy.

Přihlášky na střední školy je nutné odevzdat do 15.3.

-Střední škola zveřejní konání přijímacího řízení na svých webových stránkách do 31.1.

-Přihlášku ke studiu podává zákonný zástupce nezletilého uchazeče řediteli střední školy.

-Je vhodné si ve SŠ převzít potvrzení o podání přihlášky nebo uschovat podací lístek z pošty.

-SŠ informuje o konání přijímací zkoušky nejpozději 7 dní před vyhlášeným termínem.

-SŠ, na které se přijímací řízení nekoná, může vydat rozhodnutí o přijetí/nepřijetí nejdříve 22.4.

Zkoušky 1. kola se konají ve dnech: 22.4. až  30.4.

  • Vyhlášení výsledků přijímacího řízení.

Ředitel školy ukončí hodnocení uchazečů do 3 pracovních dnů po termínu stanoveném pro přijímací zkoušky a oznámí výsledky přijímacího řízení. Ředitel střední školy odesílá rozhodnutí pouze nepřijatým uchazečům, seznam přijatých uchazečů zveřejní na veřejně přístupném místě ve škole a na internetu, a to alespoň na dobu 15 dnů, obsahuje datum zveřejnění.

  • Potvrzení zájmu přijatého uchazeče o školu zápisovým lístkem po vyhlášení výsledků.

Lhůta pro uplatnění zápisového lístku (nebo případně pro odvolání) běží ode dne, kdy ředitel školy zveřejní seznam přijatých uchazečů – výsledek přijímacího řízení.

  • Prodlužuje se lhůta pro uplatnění zápisového lístku.

Lhůta pro uplatnění zápisového lístku se prodlužuje z 5 na 10 pracovních dnů ode dne, kdy byl výsledek přijímacího řízení zveřejněn.

V případě, že zápisový lístek nebude odevzdán ve stanovené lhůtě, vzdává se tímto žák práva být přijat za žáka dané střední školy. Zápisový lístek obdrží zákonný zástupce žáka nebo žák 5. , 7.  a  9. třídy se zkontrolovanou přihláškou. Zápisový lístek se může vzít zpět pouze v případě odvolacího řízení. Dokladem pro vydání zápisového lístku je rozhodnutí o přijetí na základě odvolání. Přitom není rozhodující, ve kterém kole přijímacího řízení byl na základě odvolání přijat.

Nepřijatým uchazečům se jako dosud oznamuje výsledek přijímacího řízení zasláním rozhodnutí písemně. I nadále se při nedoručení ukládá rozhodnutí o nepřijetí u provozovatele poštovních služeb (po dobu 5 pracovních dnů, pak je považováno za doručené) a nemění se lhůta 3 pracovních dnů pro případné odvolání (§ 60 odst. 18 a 19 školského zákona).

Počet přihlášek v dalších kolech přijímacího řízení není omezen.

POZOR ! Na poště je uložen dopis o rozhodnutí pouze 5 pracovních dnů.

Dagmar Rauschová

Comments are closed.