Výsledky ankety Rodiče vítáni

Ankety se zúčastnilo 110 rodičů z 340, což je 31%.

Dostanu se do školy bez problémů do školy, včetně odpoledních hodin.

Odpověď

Počet

Ano

88

Ne

20

 

Mám k dispozici kontakty na všechny učitele a vedení školy, buď v písemné podobě nebo na webu.

Odpověď

Počet

Ano

108

Ne

2

 

Mám dostatek informací o tom, co se ve škole děje. Buď od svého třídního učitele nebo na webu školy.

Odpověď

Počet

Ano

102

Ne

8

 

Na třídních schůzkách se cítím bezpečně. Před ostatními rodiči není řešen prospěch a chování mého dítěte. K tomu využívá učitel soukromé konzultace.

Odpověď

Počet

vždy

76

většinou

24

občas

3

málokdy

1

nikdy

0

 

Učitel a vedení školy si na mě udělá vždy čas, pokud jim to pracovní povinnosti dovolí.

Odpověď

Počet

vždy

87

většinou

20

spíše ne

0

rozhodně ne

0

 

Školní akce jsou v termínech, kdy se jich mohu zúčastnit.

Odpověď

Počet

vždy

87

většinou

20

spíše ne

0

rozhodně ne

0

 

Zápis do 1. tříd byl pro nás na této škole příjemnou událostí.

Odpověď

Počet

Ano

98

Ne

5

 

Jsem dobře informován o prospěchu svého dítěte.

Odpověď

Počet

rozhodně ano

66

spíše ano

37

občas

2

spíše ne

3

rozhodně ne

0

 

Jsem informován o možnosti využít pevné konzultační hodiny učitelů školy.

Odpověď

Počet

Ano

109

Ne

1

 

Konfliktní situace jsou na škole řešeny s účastí všech, koho se záležitost týká.

Odpověď

Počet

Ano

35

Ne

2

Nevím

72

 

Jsem seznámen s možností využít služeb školní psycholožky.

Odpověď

Počet

Ano

98

Ne

11

 

Uvítal/a bych možnost ovlivňovat způsob stravování svých dětí ve škole (skladbu jídelníčku, sortiment školního bufetu,…)

Odpověď

Počet

Ano

62

Ne

48

 

Měl/a bych zájem podívat se přímo do výuky.

Odpověď

Počet

Ano

60

Ne

47

 

Přijal/a bych pozvání k účasti na společné práci s mým dítětem ve výuce.

Odpověď

Počet

často

11

občas

56

výjimečně

40

nikdy

3

 

Na seminář pro rodiče na téma výchovy a vzdělávání, který by škola nabídla, bych se dostavil/a.

Odpověď

Počet

rozhodně ano

17

spíše ano

72

spíše ne

18

rozhodně ne

3

 

Odpovědi na vaše vzkazy a náměty.

 

Zajímalo by mě, zda má škola pro 2. stupeň nějaký program prevence konfliktních situací jako drogy, šikana apod.

Na webových stránkách v záložce Dokumenty je Minimální preventivní program, který je každoročně aktualizován.

 

Známky na bakalářích vidím s velkým zpožděním.

Známky u žáků 2. stupně by měl učitel zveřejňovat do týdne. Na 1. stupni jsou povinně zveřejňovány pouze známky za čtvrtletní období.

 

Uvítala bych, pokud by mohlo dítě domů přinést písemné práce, prověrky, diktáty, desetiminutovky. Nemohu se s ním doučit látku, pokud nevím, co mu nejde.

Není možné dávat žákům domů tuto dokumentaci, která slouží jako podklad pro jeho hodnocení. Je možné se dohodnout s učitelem na možnosti kopírování – v odůvodněných případech (mohlo by se to stát materiálně a časově náročné), oskenování a zaslání e-mailem nebo dohodnout konzultaci s učitelem a práci si prohlédnout. Žák by však měl vědět, jaké chyby udělal, a v učebnici a pracovním sešitě ukázat problematickou látku.

 

Nákup věcí na dobročinné účely pro 1.stupeň považuji za silné ovlivňování dětí a donucení rodičů ke koupi předmětu, ať se chceme dobročinně na konkrétním programu podílet či ne. Zásadně s tím nesouhlasíme.

Vaši připomínku bereme na vědomí, ale současně Vás ujišťuji, že není povinností žáků se do těchto akcí zapojovat. Nikdo to neeviduje a na vybraných penězích nijak neparticipujeme. Pokud jste pociťovali donucování ze strany školy v této situaci, bude dobré, když se obrátíte na vedení školy a situaci si vyjasníme.

 

Na 2.stupni bych uvítala, aby psycholožka či školní výchovný poradce chodil častěji s dětmi diskutovat o jejich problémech přímo do třídy. Zdá se mi, že se i vlivem puberty častěji potýkají s různou nesnášenlivostí. Možná i diskuze o budoucím povolání.

Tento typ intervencí probíhá.  Je  to součástí preventivních aktivit a výuky v předmětu výchova ke zdraví. V osmém ročníku mají žáci v rámci pracovní výchovy hlavní téma volbu povolání.

 

Je možné, aby u klasifikace mohl být datum? A proč známky jsou rozlišeny černou a červenou barvou, má to nějaký význam?

Datum již u známek je. Význam barevného rozlišení zatím nevím. Napadá mě, zda známky, které jste ještě neviděli, jsou červené.

 

Uvítala bych návrat k původním přehlednějším (kontakty, akce, galerie)a čitelnějším www. stránkám školy, případně úpravu nových stránek alespoň z hlediska barev písma. Světle zelená na bílé, i dle jiných rodičů, se kterými jsem mluvila, není dobře čitelná.

Děkujeme za názor. Určitě se jím necháme inspirovat.

 

Ráda bych, aby děti jezdily na školu v přírodě.

Problém výjezdů na výlety a školy v přírodě je zejména ve finanční stránce a na druhém místě v organizačním zajištění, které je velmi náročné pro pořádajícího učitele. Při úbytku původně přihlášených žáků se celá akce ostatním prodražuje, protože kalkulace vychází z původního počtu žáků. Náklady se musí rozpočítat mezi menší počet dětí a to bývá velký problém.

 

Bylo by možné založit fond na drobné platby, aby děti nemusely nosit menší či větší obnosy peněz do školy v podstatě každý týden (knihy, mléko, charita, …)?

Informujeme se o možnostech, jak situaci dětem i rodičům zjednodušit. Musíme dodržovat striktně platnou legislativu, která škole neumožňuje jakýkoliv tento typ hospodaření s penězi od rodičů. Hledáme možnosti, a pokud najdeme přijatelné řešení, rodičům ho nabídneme. Děkujeme za námět.

 

Závěr

Rodiče, kteří se zapojili do ankety, vnímají školu partnersky a svými odpověďmi nás utvrdili v tom, že má smysl hledat další formy vzájemné spolupráce.

Jako vhodná forma by mohly být akce pro rodiče a děti (např. naše zrušené Buřtobraní), nabídka setkání rodičů s odborníkem na vybrané téma (zájem o téma zjistíme v následné anketě), a možná je i spolupráce rodičů přímo ve výuce (např. seznámení se svojí profesí atp.)

Za zamyšlení stojí webová prezentace školy,  přehlednost a aktuálnost informací o dění ve škole.

Děkujeme všem rodičům, kteří věnovali anketě svůj čas,  a věříme, že se jejich řady v příštích šetřeních rozrostou.

Děkujeme rodičům, kteří nám poslali svoje náměty, připomínky a také povzbuzení a ocenění.

Těšíme se na spolupráci s vámi.

 

 

Dagmar Rauschová

Comments are closed.