INFORMAČNÍ LETÁK K PŘIJÍMACÍMU ŘÍZENÍ NA SŠ pro rok 2014/2015

Kde vzít důležité informace o přijímacím řízení a SŠ?

-na webových stránkách MŠMT: www.msmt.cz/vzdelavani/prijimani-na-stredni-skoly-a-konzervatore,http://www.uiv.cz/, http://www.nuov.cz/, http://www.praha-skoly.cz/, na webových stránkách konkrétní střední školy.

-u výchovné poradkyně Jany Novotné-e-mail: jana.novotna@uskolskezahrady.cz

-na dnech otevřených dveří SŠ

–  Pilotní ověřování nového způsobu přijímacího řízení: jednotné testy se uskuteční v jednom řádném termínu ( čtyřleté studium – řádný termín 15.4.2015, šestileté a osmileté studium –řádný termín 16.4.2015 a náhradní termín pro všechny je 14.5.2015) – termín jednotných testů 16. 4. 2015 (nepíše se na přihlášku)

–  testy z českého jazyka a literatury a matematiky (na každý 60 minut)

–  ilustrační testy na stránkách Cermatu vyvěšeny od 6. února 2015

V prvním kole přijímacího řízení může žák podat 2 přihlášky (přihlášky je možné opatřit v prodejnách SEVT nebo na MSMT stránkách – www.msmt.cz : vzdělání (přihláška pro denní studium (formuláře ke stažení) – přední strana a zadní strana –nejlépe vytisknout na jeden list. Přihlášku (čitelně vyplněnou)předá žák ke kontrole výchovné poradkyni do 23.2.2015 (při vypisování známek nezapomenout na chování-nezapočítává se však do průměru známek, ročník se zapisuje slovem-čtvrtý,pátý-šestý,sedmý). Jsou nové přihlášky– budou stejné – (obě školy se píší na jednu přihlášku

Žáci 9. tříd dostanou předtištěnou přihlášku od školy.

-Přihlášky na střední školy je nutné odevzdat do 15.3.

-Střední škola zveřejní konání přijímacího řízení na svých webových stránkách do 31.1.

-Přihlášku ke studiu podává zákonný zástupce nezletilého uchazeče řediteli střední školy.Je vhodné si ve SŠ převzít potvrzení o podání přihlášky nebo uschovat podací lístek z pošty.

-SŠ informuje o konání přijímací zkoušky nejpozději 14 dnů před vyhlášeným termínem.

-SŠ, na které se přijímací řízení nekoná, může vydat rozhodnutí o přijetí/nepřijetí nejdříve 22.4.

-Zkoušky 1. kola se konají ve dnech: 22.4. až 30.4.

Vyhlášení výsledků přijímacího řízení.

Ředitel školy ukončí hodnocení uchazečů do 3 pracovních dnů po termínu stanoveném pro přijímací zkoušky a oznámí výsledky přijímacího řízení. Ředitel střední školy odesílá rozhodnutí pouze nepřijatým uchazečům, seznam přijatých uchazečů zveřejní na veřejně přístupném místě ve škole a na internetu, a to alespoň na dobu 15 dnů, obsahuje datum zveřejnění.

Potvrzení zájmu přijatého uchazeče o školu zápisovým lístkem po vyhlášení výsledků.

Lhůta pro uplatnění zápisového lístku (nebo případně pro odvolání) běží ode dne, kdy ředitel školy zveřejní seznam přijatých uchazečů – výsledek přijímacího řízení.

Lhůta pro uplatnění zápisového lístku je 10 pracovních dnů ode dne, kdy byl výsledek přijímacího řízení zveřejněn. V případě, že zápisový lístek nebude odevzdán ve stanovené lhůtě, vzdává se tímto žák práva být přijat za žáka dané střední školy. Zápisový lístek obdrží zákonný zástupce žáka nebo žák 5. , 7. a 9. třídy se zkontrolovanou přihláškou. Zápisový lístek se může vzít zpět ze SŠ pouze v případě odvolacího řízení. Dokladem pro vydání zápisového lístku je rozhodnutí o přijetí na jinou SŠ na základě odvolání.

Nepřijatým uchazečům se jako dosud oznamuje výsledek přijímacího řízení zasláním rozhodnutí písemně. I nadále se při nedoručení ukládá rozhodnutí o nepřijetí u provozovatele poštovních služeb (po dobu 5 pracovních dnů, pak je považováno za doručené) a nemění se lhůta 3 pracovních dnů pro případné odvolání (§ 60 odst. 18 a 19 školského zákona).

Počet přihlášek v dalších kolech přijímacího řízení není omezen – platí pro všechny

POZOR ! Na poště je uložen dopis o rozhodnutí pouze 5 pracovních dnů.

 

Dagmar Rauschová

Comments are closed.