INFORMAČNÍ LETÁK K PŘIJÍMACÍMU ŘÍZENÍ NA SŠ – pro rok 2015/2016

Kde vzít důležité informace o přijímacím řízení a SŠ?

-na webových stránkách MŠMT: www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/prijimani-na-stredni-skoly-a-konzervatore

-u výchovné poradkyně Jany Novotné-e-mail: jana.novotna@uskolskezahrady.cz

-na dnech otevřených dveří SŠ

– Pilotní ověřování nového způsobu přijímacího řízení: jednotné testy se uskuteční v jednom řádném termínu ( čtyřleté studium – řádný termín 15.4.2016, šestileté a osmileté studium –řádný termín 18.4.2016 a náhradní termín pro všechny je 13.5.2016).

– testy z českého jazyka a literatury a matematiky (na každý 60 minut)

– ilustrační testy na stránkách Cermatu

V prvním kole přijímacího řízení může žák podat 2 přihlášky (přihlášky je možné opatřit v prodejnách SEVT nebo na MSMT stránkách – přední strana a zadní strana –nejlépe vytisknout na jeden list. Přihlášku (čitelně vyplněnou)předá žák ke kontrole výchovné poradkyni do 26.2.2016 (při vypisování známek nezapomenout na chování-nezapočítává se však do průměru známek, ročník se zapisuje slovem-čtvrtý,pátý-šestý,sedmý). Žák na přihlášce uvede dvě školy. Testy koná žák ve škole uvedené v prvním pořadí. V případě, že škola uvedená v prvním pořadí není do ověřování přihlášena, koná žák testy ve škole uvedené v druhém pořadí.

Žáci 9. tříd dostanou předtištěnou přihlášku od školy.

Přihlášky na střední školy je nutné odevzdat do 15.3.

-Střední škola zveřejní konání přijímacího řízení na svých webových stránkách do 31.1.

-Přihlášku ke studiu podává zákonný zástupce nezletilého uchazeče řediteli střední školy. Je vhodné si ve SŠ převzít potvrzení o podání přihlášky nebo uschovat podací lístek z pošty.

-SŠ informuje o konání přijímací zkoušky nejpozději 14 dnů před vyhlášeným termínem.

-SŠ, na které se přijímací řízení nekoná, může vydat rozhodnutí o přijetí/nepřijetí nejdříve 22.4.

-Zkoušky 1. kola se konají ve dnech: 22.4. až 30.4.

Vyhlášení výsledků přijímacího řízení.

Ředitel školy ukončí hodnocení uchazečů do 3 pracovních dnů po termínu stanoveném pro přijímací zkoušky a oznámí výsledky přijímacího řízení. Ředitel střední školy odesílá rozhodnutí pouze nepřijatým uchazečům, seznam přijatých uchazečů zveřejní na veřejně přístupném místě ve škole a na internetu, a to alespoň na dobu 15 dnů, obsahuje datum zveřejnění.

Potvrzení zájmu přijatého uchazeče o školu – zápisovým lístkem po vyhlášení výsledků.

Lhůta pro uplatnění zápisového lístku je 10 pracovních dnů ode dne, kdy byl výsledek přijímacího řízení zveřejněn. V případě, že zápisový lístek nebude odevzdán ve stanovené lhůtě, vzdává se tímto žák práva být přijat za žáka dané střední školy. Zápisový lístek obdrží zákonný zástupce žáka nebo žák 5. , 7. třídy po přijetí žáka na gymnázium a po podání žádosti o vydání zápisového lístku ( žádost bude předána se zkontrolovanou přihláškou). Žáci 9. třídy dostanou zápisový lístek se zkontrolovanou přihláškou. Zápisový lístek se může vzít zpět ze SŠ pouze v případě odvolacího řízení. Dokladem pro vydání zápisového lístku je rozhodnutí o přijetí na jinou SŠ na základě odvolání.

Nepřijatým uchazečům se jako dosud oznamuje výsledek přijímacího řízení zasláním rozhodnutí písemně. I nadále se při nedoručení ukládá rozhodnutí o nepřijetí u provozovatele poštovních služeb (po dobu 5 pracovních dnů, pak je považováno za doručené) a lhůta pro odvolání je 3 pracovní dny ode dne doručení (§ 60 odst. 18 a 19 školského zákona).

Počet přihlášek v dalších kolech přijímacího řízení není omezen – platí pro všechny.

POZOR ! Na poště je uložen dopis o rozhodnutí pouze 5 pracovních dnů.

Dagmar Rauschová

Comments are closed.