INFORMACE K PŘIJÍMACÍMU ŘÍZENÍ NA SŠ pro rok 2016/2017 pro žáky 5. a 7. tříd

Kde vzít důležité informace o přijímacím řízení na víceletá gymnázia?

-na webových stránkách MŠMT: www.msmt.cz

-u výchovné poradkyně Jany Novotné-e-mail: jana.novotna@uskolskezahrady.cz

-na dnech otevřených dveří SŠ

Zveřejnění ilustračních testů na www.cermat.cz 8. února 2017.

Střední škola vyhlásí kritéria pro přijetí do oborů vzdělávání na svých webových stránkách nejpozději do 31.1.2017

V prvním kole přijímacího řízení může žák podat 2 přihlášky (přihlášky je možné opatřit v prodejnách SEVT nebo na MSMT stránkách – přední strana a zadní strana –nejlépe vytisknout na jeden list. Přihlášku (čitelně vyplněnou) předá žák ke kontrole výchovné poradkyni do 17.2.2017 (při vypisování známek nezapomenout na chování -nezapočítává se však do průměru známek, ročník se zapisuje slovem-čtvrtý, pátý- šestý, sedmý). Žák na přihlášce uvede dvě školy. Přihlášky budou stejně vyplněné, pořadí škol neurčuje preference.

Schopnosti, vědomosti, zájmy, talent uchazeče a další údaje lze doplnit ve zvláštní příloze a přidat k přihlášce.

-Přihlášku ke studiu podává zákonný zástupce nezletilého uchazeče na dané střední škole. Je vhodné si ve SŠ převzít potvrzení o podání přihlášky nebo uschovat podací lístek z pošty.

-Přihlášky je nutné odevzdat na střední školy nejpozději 1.března 2017!!!

– SŠ informuje o konání jednotné přijímací zkoušky nejpozději do 29.3.2017.

Jednotná státní zkouška se skládá z ČESKÉHO JAZYKA a LITERATURY a z MATEMATIKY a žák je koná na školách uvedených na přihlášce.

Písemný test z M a Čj může každý uchazeč konat dvakrát, v prvním stanoveném termínu ve škole uvedené v přihlášce v prvním pořadí, ve druhém termínu ve škole uvedené v přihlášce v druhém pořadí. Počítá se lepší výsledek zkoušky. Podíl hodnocení jednotné zkoušky v celkovém hodnocení přijímacího řízení je 60%.

  1. Termín jednotné zkoušky na víceletá gymnázia   – 18.4.2017
  2. Termín jednotné zkoušky na víceletá gymnázia   – 20.4.2017

Vyhlášení výsledků přijímacího řízení.

Ředitel školy zveřejní seznam přijatých uchazečů ke studiu na SŠ do 2 pracovních dnů po termínu stanoveném pro přijímací zkoušky na veřejně přístupném místě ve škole a na internetu. Ředitel střední školy odesílá poštou pouze rozhodnutí nepřijatým uchazečům.

Potvrzení zájmu přijatého uchazeče o školu – zápisovým lístkem – po vyhlášení výsledků!!

Lhůta pro uplatnění zápisového lístku je 10 pracovních dnů ode dne, kdy byl výsledek přijímacího řízení zveřejněn. V případě, že zápisový lístek nebude odevzdán ve stanovené lhůtě, vzdává se tímto žák práva být přijat za žáka dané střední školy. Zápisový lístek obdrží zákonný zástupce žáka nebo žák 5. a 7. třídy po přijetí žáka na gymnázium a po podání žádosti o vydání zápisového lístku ( žádost bude předána se zkontrolovanou přihláškou). Zápisový lístek se může vzít zpět ze SŠ pouze v případě odvolacího řízení. Dokladem pro vydání zápisového lístku je rozhodnutí o přijetí na jinou SŠ na základě odvolání.

Nepřijatým uchazečům se jako dosud oznamuje výsledek přijímacího řízení zasláním rozhodnutí písemně. I nadále se při nedoručení ukládá rozhodnutí o nepřijetí u provozovatele poštovních služeb (po dobu 5 pracovních dnů, pak je považováno za doručené) a lhůta pro odvolání je 3 pracovní dny ode dne doručení (§ 60 odst. 18 a 19 školského zákona).

-Odeslání pozvánky k náhradnímu termínu jednotné přijímací zkoušky na SŠ je nejpozději 27.4.2017.

  1. náhradní termín jednotné zkoušky – na všechny obory – 11.5.2017
  2. náhradní termín jednotné zkoušky – na všechny obory – 12.5.2017

Počet přihlášek v dalších kolech přijímacího řízení není omezen – platí pro všechny.

POZOR ! Na poště je uložen dopis o rozhodnutí pouze 5 pracovních dnů.

 

 

 

 

 

 

 

 

Dagmar Rauschová

Comments are closed.