Informace k přijímacímu řízení SŠ pro rok 2017/2018 – 9. tříd

Kde vzít důležité informace o přijímacím řízení na SŠ?

  • na webových stránkách MŠMT: www.msmt.cz
  • u výchovné poradkyně  Jany Novotné:  jana.novotna@uskolskezahrady.cz
  • na dnech otevřených dveří SŠ

Střední škola vyhlásí kritéria pro přijetí do oborů vzdělávání na svých webových stránkách nejpozději do 31.1.2018

Žáci 9. tříd dostanou předtištěnou přihlášku. Přihlášku (čitelně vyplněnou) předá žák ke kontrole výchovné poradkyni nejpozději do 10.2.2018. Žák na přihlášce uvede dvě školy ( adresu, obor a kód). Přihlášky budou stejně vyplněné, pořadí škol neurčuje preference.

Údaje o úspěších a schopnostech uchazeče doplní TU do přihlášky. Diplomy, výsledky a Doporučení školského poradenského zařízení obsahující podpůrná opatření pro uzpůsobení podmínek pro konání přijímacích zkoušek lze doplnit ve zvláštní příloze k přihlášce.

Přihlášku ke studiu podává zákonný zástupce nezletilého uchazeče na dané střední škole Je vhodné si ve SŠ převzít potvrzení o podání přihlášky nebo uschovat podací lístek z pošty.

Přihlášky je nutné odevzdat na střední školy nejpozději k 1.březnu 2018!

Pozvánku k jednotné přijímací zkoušce zašle ředitel SŠ  nejpozději 14 dní před konáním této zkoušky.

Jednotná státní zkouška se skládá z ČESKÉHO JAZYKA  a LITERATURY a  z MATEMATIKY a žák je koná na školách uvedených na přihlášce. Střední škola může vedle jednotné zkoušky vypsat vlastní přijímací zkoušku.

Písemný test z M a Čj může každý uchazeč konat dvakrát, v prvním stanoveném termínu ve škole uvedené v přihlášce v prvním pořadí, ve druhém termínu ve škole uvedené v přihlášce v druhém pořadí. Počítá se lepší výsledek zkoušky. Podíl hodnocení jednotné zkoušky v celkovém hodnocení přijímacího řízení je 60%.

  1. Termín jednotné zkoušky na čtyřleté obory vzdělávání –  12. 4. 2018
  2. Termín jednotné zkoušky na čtyřleté obory vzdělávání –  16. 4. 2018

 

 

Vyhlášení výsledků přijímacího řízení.

Ředitel školy zveřejní seznam přijatých uchazečů ke studiu na SŠ do 2 pracovních dnů po zpřístupnění hodnocení Cermatem na veřejně přístupném místě ve škole  a na internetu. Ředitel střední školy odesílá poštou pouze rozhodnutí nepřijatým uchazečům.

Pokud se jednotná zkouška nekoná, zveřejní ředitel SŠ seznam přijatých uchazečů a zasílá písemné rozhodnutí jen nepřijatým uchazečům nejdříve 23.4.2018.

Potvrzení zájmu přijatého uchazeče o školu – ZÁPISOVÝM  LÍSTKEM – po vyhlášení výsledků! Údaje na ZP musí odpovídat přihlášce.                                                                               

Lhůta pro uplatnění zápisového lístku je 10 pracovních dnů ode dne, kdy byl výsledek přijímacího řízení zveřejněn. V případě, že nebude odevzdán ve stanovené lhůtě, vzdává se tímto žák práva být přijat za žáka dané střední školy.

Zápisový lístek bude vydán zákonnému zástupci na základě ověření totožnosti. Termín vydávání bude zveřejněn na webových stránkách školy a v žákovské knížce. Zápisový lístek nelze vzít zpět ze SŠ- výjimka –  pouze v případě, že bude přijat na jinou střední školu na základě  odvolání.

Nepřijatým uchazečům se jako dosud oznamuje výsledek přijímacího řízení zasláním rozhodnutí písemně. I nadále se při nedoručení ukládá rozhodnutí o nepřijetí u provozovatele poštovních služeb (po dobu 5 pracovních dnů, pak je považováno za doručené) a lhůta pro odvolání je 3 pracovní dny  ode dne doručení (§ 60 odst. 18 a 19 školského zákona).

  • V případě, že se uchazeč v prvním kole nebude moci dostavit (například z důvodu nemoci) k prvnímu či druhému termínu jednotné zkoušky a řádně se omluví řediteli školy, na které měl zkoušku konat, koná jednotnou zkoušku v náhradním termínu. Pozvánku k náhradnímu termínu jednotné přijímací zkoušky zašle ředitel SŠ nejpozději 7 dní před konáním této zkoušky.
  1. náhradní termín jednotné zkoušky – na všechny obory – 10.5.2018
  2. náhradní termín jednotné zkoušky – na všechny obory –  11.5.2018

Počet přihlášek v dalších kolech přijímacího řízení není omezen – platí pro všechny.

POZOR ! Na poště je uložen dopis o rozhodnutí pouze 5 pracovních dnů.

 

Erika Duchková

Comments are closed.