Informace pro rodiče žáků 1. stupně o účasti žáků ve škole.

V souladu s pokynem MŠMT – Ochrana zdraví a provoz základních škol do konce školního roku 2019/2020, viz www.msmt.cz/file/52773_1_1/, sděluje ředitelka školy následující:

Docházka do školy není povinná. Nebude se jednat o klasickou výuku.
Pobyt žáků ve škole bude organizován ve skupinách po 15 žácích. Ve skupině nebude zajištěno, že budou spolu žáci pouze jedné třídy, a skupina nebude vedena učitelem. Skupiny budou pod dohledem asistentů pedagoga a vychovatelek.
Žáci budou sami v lavici a při pohybu budou dodržovat, kromě nošení roušky (min. 2 na den, dítě si ji musí umět samostatně nasadit), další pravidla. Nebudou se např. setkávat s žáky z jiných skupin. Příchod do budovy školy bude časován. Mimo svoji skupinu budou dodržovat 2 metrové odstupy od ostatních žáků.
Dítě bude do skupiny zařazeno na základě přihlášky a podepsaného čestného prohlášení, že žák nepatří do rizikové skupiny (viz odkaz na dokument výše). Takto vzniklá skupina je do konce školního roku neměnná. Nelze skupinu doplňovat ani provést výměnu žáka za žáka. Lze pouze ze skupiny odejít.
Ve škole budou žáci plnit úkoly zadané třídním učitelem a bude jim poskytnuta podpora ze strany dohledu. Odpolední činnosti budou na úrovni činností ŠD, aniž by se skupiny mohly setkávat a mísit. Ranní ŠD nebude organizována.
S ohledem na personální možnosti zajistíme činnost maximálně 6 skupin, což je 90 žáků. V případě zájmu většího bude uplatněno kritérium věku. Mladší žáci mají přednost před staršími.
Prosíme o váš předběžný zájem o účast svého dítěte za výše uvedených podmínek v období od 25. 5. 2020 do konce školního roku. Svoje dotazy směřujte na ředitelku školy na e-mail: vera.stankova@uskolskezahrady.cz.

TŘÍDNÍMU UČITELI POTVRĎTE ZÁJEM I NEZÁJEM O ZAŘAZENÍ VAŠEHO DÍTĚTE DO SKUPINY DO PONDĚLÍ 11. 5. 2020.

Dana Seifertová

Comments are closed.