INFORMACE K PŘIJÍMACÍMU ŘÍZENÍ NA SŠ – pro rok 2020/2021 Pro žáky 9. tříd

Kde vzít důležité informace o přijímacím řízení na SŠ?

-na webových stránkách MŠMT: www.msmt.cz

-u výchovné poradkyně  Jany Novotné-e-mail: jana.novotna@uskolskezahrady.cz

-na online dnech otevřených dveří SŠ a jejich webových stránkách, v propagačních letácích

-v Atlasu školství a brožurách o jednotlivých typech škol v Praze a okolí

V případě čtyřletých oborů vzdělání s maturitní zkouškou a oborů nástavbového studia není jednotná přijímací zkouška povinnou součástí přijímacího řízení, přičemž o nekonání jednotné přijímací zkoušky může rozhodnout ředitel školy. Pokud ředitel školy rozhodne o nekonání zkoušky, informace o této skutečnosti musí být součástí jednotných kritérií přijímání pro první kolo přijímacího řízení, které ředitel školy zveřejní nejpozději do 31. ledna 2021. Pokud se jednotná přijímací zkouška v daném oboru vzdělání rozhodnutím ředitele školy nekoná, škola organizuje vždy školní přijímací zkoušku.

V případě, že uchazeč podá dvě přihlášky do dvou různých oborů vzdělání, ve kterých se jednotná přijímací zkouška na základě rozhodnutí ředitele školy koná, bude zkoušku konat ve dvou termínech, a to standardně jako v předchozích letech v 1. termínu na škole uvedené na přihlášce v prvním pořadí a ve 2. termínu na škole uvedené jako druhé v pořadí.

Ředitel školy může v rámci prvního kola přijímacího řízení do čtyřletého oboru vzdělání nebo oboru nástavbového studia, jehož součástí je jednotná přijímací zkouška nebo školní přijímací zkouška, dodatečně rozhodnout do 8. března 2021 o nekonání těchto zkoušek za předpokladu, že si tuto možnost výslovně vyhradil v jednotných kritériích přijímání (kritéria musí být vydána nejpozději do 31. ledna 2021) a zároveň je počet přijatých přihlášek nižší nebo roven vyhlášenému předpokládanému počtu přijímaných uchazečů do daného oboru vzdělání a formy vzdělávání.

Rozhodnutím Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy však bude ve školním roce 2020/2021 umožněno konat jednotnou přijímací zkoušku ve dvou termínech také všem uchazečům, kteří podají pouze jednu přihlášku do oboru vzdělání, ve kterém se jednotná přijímací zkouška koná.

Podá-li uchazeč přihlášku do oboru vzdělání, ve kterém se jednotná přijímací zkouška nekoná, a zároveň podá alespoň jednu přihlášku do oboru vzdělání, ve kterém se jednotná přijímací zkouška koná, nebo podá pouze jednu přihlášku do čtyřletého oboru vzdělání, ve kterém se jednotná přijímací zkouška koná, bude uchazeč konat jednotnou přijímací zkoušku ve dvou termínech, a to na škole, ve které se jednotná přijímací zkouška v rámci přijímacího řízení koná (tj. uchazeč koná zkoušku dvakrát na stejné škole). Uchazeč od této školy obdrží pozvánku ke zkoušce na oba termíny.

Žáci 9. tříd dostanou předtištěnou přihlášku. Přihlášku (čitelně vyplněná adresa SŠ a obor s kódem ) předá žák ke kontrole výchovné poradkyni k orazítkování a podpisu paní ředitelky nejpozději do 16. 2. 2021. Přihlášky budou stejně vyplněné, pořadí škol neurčuje preference.

Údaje o úspěších ve škole a schopnostech  uchazeče doplňuje do přihlášky pouze třídní učitel nebo ředitelka školy. Diplomy a mimoškolní úspěchy lze přiložit v příloze k přihlášce.   Uchazeči se speciálními vzdělávacími potřebami, kteří odevzdali společně s přihláškou doporučení školského poradenského zařízení, budou mít časový limit pro konání testů prodloužen v souladu s informacemi uvedenými v doporučení

Přihlášku ke studiu podává zákonný zástupce nezletilého uchazeče na dané střední škole

-Přihlášky je nutné odevzdat na střední školy nejpozději k 1. březnu 2021!!!

Pozvánku k jednotné přijímací zkoušce zašle ředitel SŠ  nejpozději 14 dní před konáním této zkoušky.

Přijímací zkouška se skládá z ČESKÉHO JAZYKA  a LITERATURY a  z MATEMATIKY a žák je koná na školách uvedených na přihlášce. Střední škola může vedle přijímací zkoušky vypsat vlastní školní přijímací zkoušku.

Písemný test z M a Čj může každý uchazeč konat dvakrát, v prvním stanoveném termínu ve škole uvedené v přihlášce v prvním pořadí, ve druhém termínu ve škole uvedené v přihlášce v druhém pořadí. Počítá se lepší výsledek zkoušky. Podíl hodnocení jednotné zkoušky v celkovém hodnocení přijímacího řízení je nejméně 60%.

  1. Termín jednotné zkoušky na čtyřleté obory vzdělávání   –  12. 4. 2021
  2. Termín jednotné zkoušky na čtyřleté obory vzdělávání   –  13 4. 2021

Vyhlášení výsledků přijímacího řízení.

Ředitel školy zveřejní seznam přijatých uchazečů ke studiu na SŠ do 2 pracovních dnů po zpřístupnění hodnocení Cermatem na veřejně přístupném místě ve škole  a na internetu. Ředitel střední školy odesílá poštou pouze rozhodnutí nepřijatým uchazečům.

Pro ostatní obory, pokud se jednotná zkouška nekoná, zveřejní ředitel SŠ seznam přijatých uchazečů na webových stránkách školy nebo na vývěsce školy a zasílá písemné rozhodnutí jen nepřijatým uchazečům v termínu od 22 .4. do 30.4. 2021.

Svůj úmysl se v dané střední škole vzdělávat potvrdí uchazeč nebo zákonný zástupce odevzdáním     ZÁPISOVÉHO  LÍSTKU                      do 10 pracovních dnů na SŠ po zveřejnění výsledků na webových stránkách školy nebo na vývěsce na SŠ!! Údaje na ZP musí odpovídat přihlášce.

Lhůta pro uplatnění zápisového lístku je 10 pracovních dnů ode dne, kdy byl výsledek přijímacího řízení zveřejněn. V případě, že nebude odevzdán ve stanovené lhůtě, vzdává se tímto žák práva být přijat za žáka dané střední školy.

Zápisový lístek bude vydán zákonnému zástupci na základě ověření totožnosti. Termín vydávání bude zveřejněn na webových stránkách školy a v žákovské knížce. Zápisový lístek nelze vzít zpět ze SŠ- výjimka –  pouze v případě, že bude přijat na jinou střední školu na základě  odvolání.

Nepřijatým uchazečům se jako dosud oznamuje výsledek přijímacího řízení zasláním rozhodnutí písemně. I nadále se při nedoručení ukládá rozhodnutí o nepřijetí u provozovatele poštovních služeb (po dobu 5 pracovních dnů, pak je považováno za doručené) a lhůta pro odvolání je 3 pracovní dny  ode dne doručení (§ 60 odst. 18 a 19 školského zákona).

• V případě, že se uchazeč v prvním kole nebude moci dostavit (například z důvodu nemoci) k prvnímu či druhému termínu jednotné zkoušky a písemně se do 3 dnů od konání zkoušky omluví řediteli školy, na které měl zkoušku konat, koná jednotnou zkoušku v náhradním termínu. Pozvánku k náhradnímu termínu  jednotné přijímací zkoušky zašle ředitel SŠ  nejpozději 7 dní před konáním této zkoušky.

1. náhradní termín jednotné zkoušky – na všechny obory  –  12. 5. 2021

2. náhradní termín jednotné zkoušky  – na všechny obory  –  13. 5. 2021

Další kola přijímacího řízení:

Počet přihlášek v dalších kolech přijímacího řízení není omezen – platí pro všechny.

Dana Seifertová

Comments are closed.