Úprava termínů zápisu a jejich organizace

S ohledem na současnou situaci na základě Opatření ministra školství ze dne 18. 3. 2020 ředitelka školy mění termín zápisů a jejich organizaci.

Zápisy budou probíhat v době od 14. 4. – 24. 4. bez přítomnosti dětí a pokud možno i zákonných zástupců pouze formální cestou.

Zákonný zástupce může zápis řešit

a) elektronicky – e-mail, datová schránka

b) vhození do poštovní schránky v budově školy

c) osobně – na základě dohodnutého termínu a pod podmínkou, že je zcela zdráv a v případě, že je osobní setkání nutné, např. cizinci

Pro vyřízení Vaší žádosti potřebujeme u občanů České republiky pouze Žádost o přijetí, která je na webu školy.

ad a)

  • žádosti zasílejte na e-mail dagmar.tomanova@uskolskezahrady.cz (Mgr. Dagmar Tomanová – zástupkyně ředitelky) zašlete originál s elektronickým podpisem nebo kopii (foto, scan) vyplněné žádosti s podpisem zákonného zástupce. Doporučujeme použít  e-mail s elektronickým podpisem – zvažte, zda máte dostatečně zabezpečený svůj e-mail proti úniku osobních dat Vašich a Vašeho dítěte.

nebo

  • kopie dokumentů zašlete do naší datové schránky dvjy6u9.

ad b)

originál Žádosti o přijetí vhoďte do šedé schránky v mezidveří školy a oznamte přes interkom -KANCELÁŘ, že jste tam žádost vhodili. Přijetí vám potvrdíme e-mailem. Žádost vložte do obálky a na ní napište ZÁPIS DO 1. TŘÍDY.

ad c)

telefonicky na tel č. 284 680 367 ( pondělí až pátek mezi 9,00 -12,00 hod.) nebo prostřednictvím e-mailu dagmar.tomanova@uskolskezahrady.cz si zarezervujte termín – týká se především cizinců


Důležité informace:

Při přijímání dětí platí Kritéria zveřejněná 1. 2. 2020 na webu školy.

Všechny žádosti podepsané pouze jedním rodičem vyřizujeme s předpokladem, že žádost podepsal zákonný zástupce ve shodě s druhým zákonným zástupcem dítěte. Pokud rodiče nežijí ve společné domácnosti (existuje úprava styku dítěte s jeho rodiči od soudu), potřebujeme na žádosti podpis obou rodičů.

Prosíme rodiče, aby nám dali také informaci, pokud se ucházejí o místo v jiné škole.

Rozhodnutí o nepřijetí vám bude zasláno e-mailem nebo datovou schránkou. Pro případ odvolání si je budete moci vyzvednout ve škole po předchozí dohodě.

Seznam přijatých žáků bude zveřejněn na vývěsce a webu školy do 5. května 2020. Dítě bude uvedeno pod číslem, které bude zákonnému zástupci sděleno prostřednictvím emailu.

Rozhodnutí o přijetí škola vydává pouze na žádost zákonného zástupce.

S rodiči a dětmi přijatých žáků naplánujeme setkání po ukončení mimořádných opatření. Na tomto setkání budeme také ověřovat správnost vámi poskytnutých údajů z RL dítěte a OP zákonného zástupce, který podepsal žádost.

Žádost o odklad

Žádost je třeba podat od 1. 4. 2020 do 30. 4. 2020. Pro rozhodnutí je třeba ji mít doloženou doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení (PPP nebo SPC) a odborného lékaře (alergolog, dětský lékař apod.) nebo klinického psychologa.

Scan nebo kopii Žádosti o odklad i s doporučeními zašlete na e-mail vera.stankova@uskolskezahrady.cz. Předání originálů proběhne při předání Rozhodnutí o odkladu, které si ředitelka školy dohodne prostřednictvím e-mailu nebo telefonicky 284 680 367.

Veškeré dotazy směřujte na výše uvedené kontakty.