Důležité informace:

Při přijímání dětí platí Kritéria zveřejněná 1. 2. 2020 na webu školy.

Všechny žádosti podepsané pouze jedním rodičem vyřizujeme s předpokladem, že žádost podepsal zákonný zástupce ve shodě s druhým zákonným zástupcem dítěte. Pokud rodiče nežijí ve společné domácnosti (existuje úprava styku dítěte s jeho rodiči od soudu), potřebujeme na žádosti podpis obou rodičů.

Prosíme rodiče, aby nám dali také informaci, pokud se ucházejí o místo v jiné škole.

Rozhodnutí o nepřijetí vám bude zasláno e-mailem nebo datovou schránkou. Pro případ odvolání si je budete moci vyzvednout ve škole po předchozí dohodě.

Seznam přijatých žáků bude zveřejněn na vývěsce a webu školy do 5. května 2020. Dítě bude uvedeno pod číslem, které bude zákonnému zástupci sděleno prostřednictvím emailu.

Rozhodnutí o přijetí škola vydává pouze na žádost zákonného zástupce.

S rodiči a dětmi přijatých žáků naplánujeme setkání po ukončení mimořádných opatření. Na tomto setkání budeme také ověřovat správnost vámi poskytnutých údajů z RL dítěte a OP zákonného zástupce, který podepsal žádost.

Žádost o odklad

Žádost je třeba podat od 1. 4. 2020 do 30. 4. 2020. Pro rozhodnutí je třeba ji mít doloženou doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení (PPP nebo SPC) a odborného lékaře (alergolog, dětský lékař apod.) nebo klinického psychologa.

Scan nebo kopii Žádosti o odklad i s doporučeními zašlete na e-mail vera.stankova@uskolskezahrady.cz. Předání originálů proběhne při předání Rozhodnutí o odkladu, které si ředitelka školy dohodne prostřednictvím e-mailu nebo telefonicky 284 680 367.

Veškeré dotazy směřujte na výše uvedené kontakty.