Kritéria k přijímání dětí k plnění povinnosti školní docházky pro školní rok 2023/2024

Ředitelka Základní školy a mateřské školy, Praha 8, U Školské zahrady 4 stanovila následující kritéria,
podle kterých bude postupovat při rozhodování o přijetí dětí do 1. ročníků základní školy k plnění
povinnosti školní docházky, pokud počet přijatých žádostí, podaných zákonnými zástupci dětí,
překročí kapacitu počtu žáků v prvních třídách základní školy.
Plnění povinnosti školní docházky je stanoveno v ust. § 36, § 37 a § 38 zákona č. 561/2004 Sb.,
o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění
pozdějších předpisů.
Povinná školní docházka se vztahuje na státní občany České republiky a na občany jiného členského
státu Evropské unie, kteří na území České republiky pobývají déle než 90 dnů. Dále se povinná školní
docházka vztahuje na jiné cizince, kteří jsou oprávněni pobývat na území České republiky trvale, mají
povolení k dlouhodobému pobytu nebo vízum s délkou pobytu nad 90 dnů a na účastníky řízení
o udělení mezinárodní ochrany.
Maximální počet žáků přijímaných do prvních tříd základní školy stanoví ředitel základní školy podle
ust. § 165 odst. 1 písm. a) školského zákona v platném znění. Pro školní rok 2022/2023 bude přijato
maximálně 54 žáků (na základě § 36).


Do prvních tříd základních škol zřízených Městskou částí Praha 8 se přijímají děti podle následujících
kritérií:

 1. děti s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu, v Městské části Praha 8
  v příslušném školském obvodu základní školy,
 2. děti s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu, v Městské části Praha 8,
  jejichž sourozenec se v základní škole již vzdělává (v době zápisu v 1. – 8. ročníku),
 3. děti s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu, v Městské části Praha 8,
 4. děti s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu, v jiné městské části Prahy,
  jejichž sourozenec se v základní škole již vzdělává (v době zápisu v 1. – 8. ročníku),
 5. děti s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu, v jiné městské části Prahy,
 6. děti s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu, mimo hlavní město Praha

Stanovení pořadí

Pořadí přijímaných žáků je v souladu s pořadím jednotlivých kritérií. Nejprve se vyberou děti splňující
kritérium č. 1, dále děti splňující kritérium č. 2 atd. V případě, že počet uchazečů splňujících dané
kritérium přesáhne kapacitu přijímaných žáků, bude pořadí stanoveno losem. K losování dojde mezi
všemi dětmi, které dané kritérium splňují. Losování provede člen školské rady za přítomnosti člena
vedení školy. Losovat se budou evidenční čísla, která byla přidělena dětem při zápisu. O průběhu
losování bude vystaven písemný protokol, který bude následně zveřejněn na stránkách školy.

Praha 1. 3. 2023

Mgr. Věra Staňková

ředitelka školy