Výchovný poradce

Mgr. Jana Novotná

Kontakty

e-mail: jana.novotna@uskolskezahrady.cz

telefon: 284 680 367

Konzultační hodiny

po dohodě

Nabídka:

Karierní poradenství

 • informace o SŠ
 • zprostředkování exkurzí do vybraných SŠ
 • konzultace se žáky a rodiči o SŠ
 • návštěva Úřadu práce

Podpora žákům se specifickými potřebami učení:

 • spolupráce s učiteli při řešení prospěchových problémů u žáků s SPU
 • spolupráce s rodiči žáků s SPU
 • spolupráce s pedagogicko-psychologickými poradnami

 

INFORMACE   K PŘIJÍMACÍMU  ŘÍZENÍ  NA  SŠ –  pro rok 2016/2017

Kde vzít důležité informace o přijímacím řízení na SŠ?

-na webových stránkách MŠMT: www.msmt.cz

-u výchovné poradkyně  Jany Novotné-e-mail: jana.novotna@uskolskezahrady.cz

-na dnech otevřených dveří SŠ

Zveřejnění ilustračních testů na www.cermat.cz  8. února 2017

Střední škola vyhlásí kritéria pro přijetí do oborů vzdělávání na svých webových stránkách nejpozději do 31.1.2017.

Žáci 9. tříd dostanou předtištěnou přihlášku. Přihlášku (čitelně vyplněnou) předá žák ke kontrole výchovné poradkyni do 17.2.2017. Žák na přihlášce uvede dvě školy ( adresu, obor a kód). Přihlášky budou stejně vyplněné, pořadí škol neurčuje preference.

Schopnosti, vědomosti, zájmy, talent uchazeče a další údaje lze doplnit ve zvláštní příloze a přidat k přihlášce.

-Přihlášku ke studiu podává zákonný zástupce nezletilého uchazeče na dané střední škole Je vhodné si ve SŠ převzít potvrzení o podání přihlášky nebo uschovat podací lístek z pošty.

-Přihlášky je nutné odevzdat na střední školy nejpozději 1.března 2017!!!

– SŠ informuje o konání jednotné přijímací zkoušky nejpozději do 29.3.2017.

Jednotná státní zkouška se skládá z ČESKÉHO JAZYKA  a LITERATURY a  z MATEMATIKY a žák je koná na školách uvedených na přihlášce.

Písemný test z M a Čj může každý uchazeč konat dvakrát, v prvním stanoveném termínu ve škole uvedené v přihlášce v prvním pořadí, ve druhém termínu ve škole uvedené v přihlášce v druhém pořadí. Počítá se lepší výsledek zkoušky. Podíl hodnocení jednotné zkoušky v celkovém hodnocení přijímacího řízení je 60%.

 1. Termín jednotné zkoušky na čtyřleté obory vzdělávání –  4.2017
 2. Termín jednotné zkoušky na čtyřleté obory vzdělávání –  4.2017

Vyhlášení výsledků přijímacího řízení.

Ředitel školy zveřejní seznam přijatých uchazečů ke studiu na SŠ do 2 pracovních dnů po termínu stanoveném pro přijímací zkoušky na veřejně přístupném místě ve škole  a na internetu. Ředitei střední školy odesílá poštou pouze rozhodnutí nepřijatým uchazečům.

Pokud se jednotná zkouška nekoná, zveřejní ředitel SŠ seznam přijatých uchazečů a zasílá písemné rozhodnutí jen nepřijatým uchazečům nejdříve 22.4.2017.

Potvrzení zájmu přijatého uchazeče o školu – zápisovým lístkem – po vyhlášení výsledků.  

Lhůta pro uplatnění zápisového lístku je 10 pracovních dnů ode dne, kdy byl výsledek přijímacího řízení zveřejněn. V případě, že zápisový lístek nebude odevzdán ve stanovené lhůtě, vzdává se tímto žák práva být přijat za žáka dané střední školy.  Žáci 9. třídy dostanou zápisový lístek se zkontrolovanou přihláškou. Zápisový lístek se může vzít zpět ze SŠ pouze v případě odvolacího řízení. Dokladem pro vydání zápisového lístku je rozhodnutí o přijetí na jinou SŠ na základě odvolání.

Nepřijatým uchazečům se jako dosud oznamuje výsledek přijímacího řízení zasláním rozhodnutí písemně. I nadále se při nedoručení ukládá rozhodnutí o nepřijetí u provozovatele poštovních služeb (po dobu 5 pracovních dnů, pak je považováno za doručené) a lhůta pro odvolání je 3 pracovní dny  ode dne doručení (§ 60 odst. 18 a 19 školského zákona).

-Odeslání pozvánky k náhradnímu termínu  jednotné přijímací zkoušky na SŠ je nejpozději 27.4.2017.

 1. náhradní termín jednotné zkoušky – na všechny obory – 11.5.2017
 2. náhradní termín jednotné zkoušky – na všechny obory –  12.5.2017

Počet přihlášek v dalších kolech přijímacího řízení není omezen – platí pro všechny.

POZOR ! Na poště je uložen dopis o rozhodnutí pouze 5 pracovních dnů.