Důležité dokumenty

INFORMACE PRO RODIČE

MILÉ MAMINKY A MILÍ TATÍNKOVÉ, BYL VAŠEMU DÍTĚTI DOPORUČEN ODKLAD POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZKY?

ZÁKLADNÍ ŠKOLA U ŠKOLSKÉ ZAHRADY VÁM NABÍZÍ MOŽNOST ZAŘAZENÍ VAŠEHO PŘEDŠKOLÁČKA DO PŘÍPRAVNÉ TŘÍDY!

CO TO JE A PRO JAKÉ DĚTI JE PŘÍPRAVNÁ TŘÍDA URČENA

Přípravná třída (nebo také nultý ročník) je určena dětem s odkladem povinné školní docházky. Navštěvují ji děti, které by z různých důvodů hůře zvládaly nároky kladené na žáky prvních tříd.

Výuka je tomu přizpůsobena – zpočátku se činnosti střídají v krátkých časových úsecích, důležitou složkou je motivace a hra. Děti rovněž chodí  každodenně na vycházky či na hřiště, aby jim byla umožněna relaxace.

NÁPLŇ PŘÍPRAVNÉ TŘÍDY

Úkolem přípravné třídy je děti seznámit s prostředím školy a odlišným způsobem práce, než na jaký byly dosud zvyklé ze školky.

V průběhu školního roku se učí větší samostatnosti. Rozvíjejí cíleně konkrétní oblasti potřebné pro zvládnutí nároků první třídy. Především se zaměřujeme na oblast jemné motoriky (úchop tužky a její správné vedení), napodobení konkrétního vzoru (kličky, čáry atp.), což se příznivě odráží v jejich výsledcích při psaní v první třídě. Postupně se zaměřujeme na předmatematické představy (tj. představy o počtu) a fonematické vnímání (schopnost rozlišit hlásky, slabikovat atd.).  Děti se učí rozeznávat jednotlivá písmenka, ale neučí se číst ani psát. Není tedy důvod k obavám, že se dítě bude v první třídě nudit – naopak bude mít správně zažité všechny potřebné návyky, což jemu i vám jako rodičům usnadní vše, co je spojené s následnou školní docházkou.

Učitel má v přípravné třídě možnost pružně reagovat na aktuální potřeby dětí a podle situace měnit činnosti. Tím se mu lépe daří udržet jejich pozornost.

PŘÍPRAVNÁ TŘÍDA vs. MATEŘSKÁ ŠKOLA

Proč zvolit přípravnou třídu a neponechat dítě ještě rok v MŠ? Ke každému dítěti je samozřejmě třeba přistupovat individuálně. Vy jako rodiče své dítě znáte nejlépe. Chápeme, že zvažujete, zda by vašemu že předškoláčkovi neprospěl spíše ještě rok méně náročného pobytu ve školce.

Z našich zkušeností však vyplývá, že jen malý zlomek dětí s odkladem školní docházky si skutečně potřebuje ještě rok „hrát“ – i děti s nízkým stupněm pozornosti či snadnou unavitelností se naopak během docházky do přípravné třídy velmi dobře daří postupným zvyšováním nároků a systematickým zaměřením na konkrétní oblast  motivovat a rozvíjet.

HLAVNÍ DŮVODY PROČ ZVOLIT PŔÍPRAVNOU TŘÍDU NA NAŠÍ ŠKOLE

  • ověřená zkušenost s tímto typem výuky (paní učitelka má mnohaletou zkušenost s tímto typem výuky)
  • systematické rozvíjení potřebných oblastí –  každodenní cílená práce umožňuje postupný rozvoj dětí, na který paní učitelky v MŠ nemají kvůli velkému počtu dětí dostatek času
  • snížený počet žáků ve třídě (max. 15)
  • šance na včasnou diagnostiku – při práci ve skupině stejně starých dětí se možné budoucí poruchy učení projeví daleko dříve a zřetelněji. V naší škole působí jak speciální pedagožka, tak školní psycholožka, případné potíže je tedy možno podchytit ještě před nástupem do první třídy
  • seznámení s prostředím školy a školní družiny – děti se v průběhu roku seznámí i s dalšími členy pedagogického sboru, a to včetně vychovatelek ve školní družině.