Důležité dokumenty

INFORMACE O ŠKOLNÍ DRUŽINĚ

Ředitelka ZŠ a MŠ: Mgr. Věra Staňková

Zřizovatel ZŠ: Městská část Praha 8, Zenklova 35, Praha 8

Vedoucí vychovatelka ŠD: Jaroslava Kleperádová

Vychovatelé: Lenka Bucharová, Lenka Trojánková, Tatyana Longhurst, Margita Beranová, Eliška Česáková

Provoz

Provoz školní družiny je od 6.30 hod do 8.00 hod a od 11,45 hod do 17hod.

Provoz školní družiny je přerušen v měsíci červenci a srpnu.

Přijímání dětí

Školní družina je určena zejména dětem 1. až 4.ročníků. O zařazení dítěte do ŠD rozhoduje ředitel školy na základě přihlášky do ŠD, kterou rodiče podávají každý školní rok.

Pokud je počet přihlášek vyšší než počet míst v ŠD, rozhoduje o přijetí ředitelka školy podle určených kritérií.

Přijetí dítěte do ŠD ředitel oznámí zákonným zástupcům dítěte formou zveřejnění Rozhodnutí o přijetí dětí do školní družiny na příslušný školní rok.

Ředitel ZŠ a MŠ po předchozím písemném upozornění rozhoduje o ukončení docházky dítěte do ŠD a to v případě, že soustavně nebo nějakým významným projevem porušuje kázeň a pořádek,ohrožuje zdraví a bezpečnost ostatních nebo nedochází bez odůvodnění do ŠD. Odhlášení dítěte ze ŠD během roku musí být vždy písemně.

Režim ŠD:

            6,30 – 8h – odpočinek, relaxace, volné hry dětí, indiv.rozhovory

11,45 – 13h – hygiena, stravování, odpočinek, relaxace, volné hry dětí

13 – 14h – zájmová činnost dětí řízená vych.

14 – 15h – pobyt venku (vycházky, pobyt na šk.hřišti, šk.zahradě)

15 – 15,30h – hygiena, svačina, kroužky

15,30 – 17h – volné hry dětí, vypracování dom.úkolů

Úplata za pobyt ve školní družině

Úplata za pobyt ve školní družině činí 300 Kč. Hradit lze měsíčně či čtvrtletně složenkou nebo převodem z účtu dle uvážení rodičů.

Úplata je splatná nejpozději do 15.stávajícího měsíce.

Podrobnosti viz. Ceník plateb vydaný ředitelstvím ZŠ a MŠ.

Jednorázová platba za kroužky ŠD činí 550Kč za libovolný počet kroužků, splatná je do konce měsíce září.

Plánované kroužky školní družiny

Sportovní hry

Zobcová flétna

Ruština hrou

Keramika

Vaření

Dramatický

Břišní tance

Výtvarný