Důležité dokumenty

 

Informace o školní družině

Ředitelka ZŠ a MŠ: Mgr. Věra Staňková

Zřizovatel ZŠ: Městská část Praha 8, Zenklova 35, Praha 8

Vedoucí vychovatelka ŠD: Jaroslava Kleperádová

Vychovatelé: Lenka Bucharová, Lenka Trojánková, Tatyana Longhurst, Eliška Česáková, Leoš Kvasničák, Martina Palátová, Martina Ebertová

Provoz

Provoz školní družiny je od 6.30 hod do 8.00 hod a od 11,45 hod do 17hod.

Provoz školní družiny je přerušen v měsíci červenci a srpnu.

Přijímání dětí

Školní družina je určena zejména dětem 1. až 4. ročníků. O zařazení dítěte do ŠD rozhoduje ředitel školy na základě přihlášky do ŠD, kterou rodiče podávají každý školní rok.

Pokud je počet přihlášek vyšší než počet míst v ŠD, rozhoduje o přijetí ředitelka školy podle určených kritérií.

Přijetí dítěte do ŠD ředitel oznámí zákonným zástupcům dítěte formou zveřejnění Rozhodnutí o přijetí dětí do školní družiny na příslušný školní rok.

Ředitel ZŠ a MŠ po předchozím písemném upozornění rozhoduje o ukončení docházky dítěte do ŠD a to v případě, že soustavně nebo nějakým významným projevem porušuje kázeň a pořádek, ohrožuje zdraví a bezpečnost ostatních nebo nedochází bez odůvodnění do ŠD. Odhlášení dítěte ze ŠD během roku musí být vždy písemně.

Režim ŠD:

 • 6,30 – 8h – odpočinek, relaxace, volné hry dětí, indiv.rozhovory
 • 11,45 – 13h – hygiena, stravování, odpočinek, relaxace, volné hry dětí
 • 13 – 14h – zájmová činnost dětí řízená vych.
 • 14 – 15h – pobyt venku (vycházky, pobyt na šk.hřišti, šk.zahradě)
 • 15 – 15,30h – hygiena, svačina, kroužky
 • 15,30 – 17h – volné hry dětí, vypracování dom.úkolů

Úplata za pobyt ve školní družině

Výši úplaty za pobyt ve školní družině určuje ředitelka školy, každoročně vydaným Ceníkem. Úhrada za školní družinu je splatná v jedné či ve dvou částkách a to do 15.října ( 4 měsíční platby za září – prosinec) a poté zbytek do 15.2.   ( 6 měsíčních plateb za leden – červen). Pokud bude během šk.roku družina uzavřena déle než týden ( z důvodu pandemie) nebo pokud bude dítě odhlášeno, bude poměrná část vrácena na účet plátce.

Zájmové kroužky školní družiny

V září jsou rodiče informováni o tom, do jakých kroužků mohou děti přihlásit, kroužky začínají od října a končí v květnu.

Za kroužky ŠD se platí jednorázový poplatek za libovolný počet kroužků, splatný je do konce měsíce října.

Do kroužků mohou být přijaty i děti, které nedochází do ŠD, pouze v případě, je-li volné místo, za stejný poplatek. Výši poplatku určuje též ředitelka školy v Ceníku poplatků.

Plánované kroužky školní družiny

 • Sportovní hry
 • Zobcová flétna
 • Angličtina hrou
 • Keramika
 • Vaření
 • Dramatický
 • Břišní tance
 • Zumba