Důležité dokumenty

Informace o školní družině

Ředitelka ZŠ a MŠ: Mgr. Věra Staňková

Zřizovatel ZŠ: Městská část Praha 8, Zenklova 35, Praha 8

Vedoucí vychovatelka ŠD: Jaroslava Kleperádová

Provoz

Provoz školní družiny je od 6.30 hod do 8.00 hod a od 11,45 hod do 17hod.

Provoz školní družiny je přerušen v měsíci červenci a srpnu.

Přijímání dětí

Školní družina je určena zejména dětem 1. až 4.ročníků. O zařazení dítěte do ŠD rozhoduje ředitel školy na základě přihlášky do ŠD, kterou rodiče podávají každý školní rok.

Pokud je počet přihlášek vyšší než počet míst v ŠD, rozhoduje o přijetí ředitelka školy podle určených kritérií.

Přijetí dítěte do ŠD ředitel oznámí zákonným zástupcům dítěte formou zveřejnění Rozhodnutí o přijetí dětí do školní družiny na příslušný školní rok.

Ředitel ZŠ a MŠ po předchozím písemném upozornění rozhoduje o ukončení docházky dítěte do ŠD a to v případě, že soustavně nebo nějakým významným projevem porušuje kázeň a pořádek,ohrožuje zdraví a bezpečnost ostatních nebo nedochází bez odůvodnění do ŠD. Odhlášení dítěte ze ŠD během roku musí být vždy písemně.

Režim ŠD:

 • 6,30 – 8h – odpočinek, relaxace, volné hry dětí, indiv.rozhovory
 • 11,45 – 13h – hygiena, stravování, odpočinek, relaxace, volné hry dětí
 • 13 – 14h – zájmová činnost dětí řízená vych.
 • 14 – 15h – pobyt venku (vycházky, pobyt na šk.hřišti, šk.zahradě)
 • 15 – 15,30h – hygiena, svačina, kroužky
 • 15,30 – 17h – volné hry dětí, vypracování dom.úkolů

Úplata za pobyt ve školní družině

Výši úplaty za pobyt ve školní družině určuje ředitelka školy, každoročně vydaným Ceníkem. Hradit lze měsíčně, čtvrtletně nebo na celý šk.rok  složenkou nebo převodem z účtu dle uvážení rodičů.

Úplata je splatná nejpozději do 15. stávajícího měsíce.

Zájmové kroužky školní družiny

V září jsou rodiče informováni o tom, do jakých kroužků mohou děti přihlásit, kroužky začínají od října a končí v květnu.

Za kroužky ŠD se platí jednorázový poplatek za libovolný počet kroužků, splatný je do konce měsíce října.

Do kroužků mohou být přijaty i děti, které nedochází do ŠD, pouze v případě, je-li volné místo, za stejný poplatek. Výši poplatku určuje též ředitelka školy v Ceníku poplatků.

Plánované kroužky školní družiny ( může dojít ke změnám)

 • Sportovní hry
 • Zobcová flétna
 • Ruština hrou
 • Keramika
 • Vaření
 • Dramatický
 • Břišní tance
 • Výtvarný