Školní družina

Důležité dokumenty:

 

INFORMACE O ŠKOLNÍ DRUŽINĚ

Ředitelka ZŠ a MŠ: Mgr. Věra Staňková

Zřizovatel ZŠ: Městská část Praha 8, Zenklova 35, Praha 8

Vedoucí vychovatelka ŠD: Jaroslava Kleperádová

Vychovatelé: Lenka Bucharová, Lenka Trojánková, Tatyana Longhurst, Renata Kubešová, Alena Krausová

Provoz

Provoz školní družiny je od 6.30 hod do 8.00 hod a od 11,45 hod do 17hod.

Provoz školní družiny je přerušen v měsíci červenci a srpnu.

Přijímání dětí

Školní družina je určena zejména dětem 1. až 4.ročníků. O zařazení dítěte do ŠD rozhoduje ředitel školy na základě přihlášky do ŠD, kterou rodiče podávají každý školní rok.

Pokud je počet přihlášek vyšší než počet míst v ŠD, rozhoduje o přijetí ředitelka školy podle určených kritérií.

Přijetí dítěte do ŠD ředitel oznámí zákonným zástupcům dítěte formou zveřejnění Rozhodnutí o přijetí dětí do školní družiny na příslušný školní rok.

Ředitel ZŠ a MŠ po předchozím písemném upozornění rozhoduje o ukončení docházky dítěte do ŠD a to v případě, že soustavně nebo nějakým významným projevem porušuje kázeň a pořádek,ohrožuje zdraví a bezpečnost ostatních nebo nedochází bez odůvodnění do ŠD. Odhlášení dítěte ze ŠD během roku musí být vždy písemně.

 

Režim ŠD:

            6,30 – 8h – odpočinek, relaxace, volné hry dětí, indiv.rozhovory

11,45 – 13h – hygiena, stravování, odpočinek, relaxace, volné hry dětí

13 – 14h – zájmová činnost dětí řízená vych.

14 – 15h – pobyt venku (vycházky, pobyt na šk.hřišti, šk.zahradě)

15 – 15,30h – hygiena, svačina, kroužky

15,30 – 17h – volné hry dětí, vypracování dom.úkolů

Úplata za pobyt ve školní družině

Úplata za pobyt ve školní družině činí 200 Kč. Hradit lze měsíčně či čtvrtletně složenkou nebo převodem z účtu dle uvážení rodičů.

Úplata je splatná nejpozději do konce stávajícího měsíce měsíce.

Podrobnosti viz. Směrnice ke stanovení výše úplaty za pobyt ve školní družině vydané ředitelstvím ZŠ a MŠ.

 

Jednorázová platba za kroužky ŠD činí 500Kč za libovolný počet kroužků, splatná je do konce měsíce září.

 

Kroužky školní družiny

Sportovní hry

Zobcová flétna

Angličtina

Keramika