Důležité dokumenty:

INFORMACE O ŠKOLNÍM KLUBU

Ředitelka ZŠ a MŠ: Mgr. Věra Staňková

Zřizovatel ZŠ: Městská část Praha 8, Zenklova 35, Praha 8

Školní klub nabízí rodičům organizovanou činnost pro děti v mimoškolní době. Je zřízen jako školské zařízení pro zájmové vzdělávání a jeho činnost se řídí zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání.    

Posláním školního klubu je výchova a vzdělávání žáků mimo školní vyučování. Nabízí volnočasové aktivity pro žáky 1. a  2. stupně ZŠ.

V době všech prázdnin se činnost ŠK přerušuje.

Charakteristika provozu školního klubu

Činnost ŠK je realizována podle rozvrhu hodin jednotlivých kroužků. V rámci školního klubu si žáci mohou vybírat ze zájmových útvarů, které se v daném školním roce mohou měnit dle zájmu žáků.

 Podmínky přijímání uchazečů do školního klubu

Školní klub mohou navštěvovat žáci 1.-9. ročníku naší školy (pokud nejsou přihlášeni do školní dužiny). Přihlašují se na základě vyplněné a odevzdané přihlášky. Žák je do školního klubu zařazen na základě řádně vyplněného a rodiči podepsaného zápisního lístku.

Úplata za zájmové vzdělávání ve školním klubu

Úplatu stanovuje ředitel školy vydaným Ceníkem.

Hradit lze měsíčpo půl roce nebo na celý šk.rok  převodem z účtu.

Úplata je splatná nejpozději do konce října př. pak do konce února.

Zájmové útvary v tomto školním roce 2023/2024

Cvičení z matematiky – vede Mgr. Marta Váňová – v úterý 7 – 7,45h pro 9. roč.

Cvičení z čes.jazyka – vede Mgr. Jana Červenková – ve čtvrtek 7 – 7,45h pro 9. roč.