Důležité dokumenty:

INFORMACE O ŠKOLNÍM KLUBU

Ředitelka ZŠ a MŠ: Mgr. Věra Staňková

Zřizovatel ZŠ: Městská část Praha 8, Zenklova 35, Praha 8

Školní klub nabízí rodičům organizovanou činnost pro děti v mimoškolní době. Je zřízen jako školské zařízení pro zájmové vzdělávání a jeho činnost se řídí zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání.

Posláním školního klubu je výchova a vzdělávání žáků mimo školní vyučování. Nabízí volnočasové aktivity pro žáky 1. a  2. stupně ZŠ.

V době všech prázdnin se činnost ŠK přerušuje.

Charakteristika provozu školního klubu

Činnost ŠK je realizována podle rozvrhu hodin jednotlivých kroužků. V rámci školního klubu si žáci mohou vybírat ze zájmových útvarů, které se v daném školním roce mohou měnit dle zájmu žáků.

Podmínky přijímání uchazečů do školního klubu

Školní klub mohou navštěvovat žáci 1.-9. ročníku naší školy (pokud nejsou přihlášeni do školní dužiny). Přihlašují se na základě vyplněné a odevzdané přihlášky. Žák je do školního klubu zařazen na základě řádně vyplněného a rodiči podepsaného zápisního lístku.

Úplata za zájmové vzdělávání ve školním klubu

Úplata, jejíž výši stanovuje ředitel školy vydaným Ceníkem,  činí pro tento šk.rok 100 Kč za měsíc.

Hradit lze měsíčně, čtvrtletně nebo na celý šk.rok  složenkou nebo převodem z účtu dle uvážení rodičů.

Úplata je splatná nejpozději do konce stávajícího měsíce.

Zájmové útvary v tomto školním roce 2020/2021

Keramický kroužek – v pondělí od 14 do 15,30h, vede paní Vladimíra Štorková, od října do května, pro 5. – 9.roč.

Cvičení z matematiky – v pondělí od 12:50 h do 13:35 h, vede Mgr. Angelika Pokorná, od října do dubna, pro 9.roč.

Cvičení z čes.jazyka – středa od 7:00 h do 7:45 h, vede Mgr. Michaela Belzová, od října do dubna, pro 9.roč.