Zápisy ze školské rady


Jednací řád školské rady

Článek 1

Zasedání školské rady

 1. Školská rada vykonává své působnosti podle § 168 zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání.
 2. Zasedání školské rady svolává její předseda.
 3. Pozvánku na zasedání obsahující místo, čas, program zasedání, případně další nutné materiály, obdrží členové, ředitel školy, pokud je vyzván, a přizvaní zástupci odborné veřejnosti zpravidla nejpozději 10 pracovních dnů předem.
 4. Zasedání řídí a program stanovuje předseda, v jeho nepřítomnosti jím pověřený člen školské rady jako předsedající, vychází z podnětů a návrhů členů školské rady, ředitelky a zřizovatele školy.
 5. Zasedání jsou neveřejná, pokud školská rada hlasováním nerozhodne jinak.
 6. Školská rada je schopna se usnášet, pokud jsou přítomny alespoň 2/3 jejích členů.
 7. Ke schválení výroční zprávy o činnosti školy, školního řádu, pravidel pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků je třeba nadpoloviční většina hlasů všech členů školské rady.

Článek 2

Závěry školské rady

 1. Závěry ze zasedání formuluje předseda.
 2. O závěrech se hlasuje, k jejich přijetí je třeba nadpoloviční většina přítomných členů školské rady. V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy nebo při jeho nepřítomnosti hlas předsedajícího. Přizvaní zástupci odborné veřejnosti ani ředitel školy nemají hlasovací právo.
 3. O závěrech přijatých na zasedání školské rady je bez zbytečného odkladu písemně informován ředitel školy.

Článek 3

Zápis ze školské rady

 1. Z každého zasedání školské rady se pořizuje zápis, k němu se přikládá prezenční listina.
 2. Zápis podepisuje předseda nebo v jeho nepřítomnosti předsedající a zapisovatel.
 3. Zápis se rozesílá všem členům školské rady prostřednictvím sekretariátu školy.
 4. Za vyhotovení a rozeslání zápisu zodpovídá zapisovatel.
 5. Za uložení všech zápisů ze zasedání školské rady do dokumentace školské rady zodpovídá předseda.

Článek 4

Přijetí a změna jednacího řádu

 1. K přijetí jednacího řádu je nutná nadpoloviční většina hlasů všech členů školské rady.
 2. Ke změně jednacího řádu je nutná nadpoloviční většina všech členů školské rady.

Výňatek ze zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání

Školská rada

§ 167

(1)   Při základních, středních a vyšších odborných školách se zřizuje školská rada. Školská rada je orgán školy umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, zletilým žákům a studentům, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy. (…)

(2) Školskou radu zřizuje zřizovatel, který zároveň stanoví počet jednotlivých členů a vydá její volební řád. Třetinu členů školské rady jmenuje zřizovatel, třetinu volí zákonní zástupci nezletilých žáků a zletilí žáci a studenti a třetinu volí pedagogičtí pracovníci dané školy. (…)

(…)

(6) Funkční období členů školské rady je tři roky.

(7) Školská rada zasedá nejméně dvakrát ročně; zasedání školské rady svolává její předseda, první zasedání školské rady svolává ředitel školy. Ředitel školy nebo jím pověřený zástupce je povinen zúčastnit se zasedání školské rady na vyzvání jejího předsedy. Školská rada na svém prvním zasedání stanoví svůj jednací řád a zvolí svého předsedu. K přijetí jednacího řádu se vyžaduje schválení nadpoloviční většinou všech členů školské rady.

§ 168

(1)   Školská rada

a.       vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování,

b.      schvaluje výroční zprávu o činnosti školy,

c.       schvaluje školní řád, ve středních a vyšších odborných školách stipendijní řád, a navrhuje jejich změny,

d.      schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků v základních a středních školách,

e.       podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy,

f.        projednává návrh rozpočtu právnické osoby na další rok, vyjadřuje se k rozboru hospodaření a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření,

g.       projednává inspekční zprávy České školní inspekce,

h.       podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu a dalším orgánům státní správy.

(2)   Ředitel školy je povinen umožnit školské radě přístup k informacím o škole, zejména k dokumentaci školy. Informace chráněné podle zvláštních právních předpisů poskytne ředitel školy školské radě pouze za podmínek stanovených těmito zvláštními právními předpisy. Poskytování informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím tím není dotčeno.

(3)   O schválení dokumentů uvedených v odstavci 1 písm. b) až d) rozhodne školská rada do 1 měsíce od jejich předložení ředitelem školy. Pokud školská rada tento dokument neschválí, ředitel školy předloží dokument k novému projednání do 1 měsíce. Opakovaného projednání se účastní zřizovatel. Není-li dokument schválen ani při opakovaném projednání nebo pokud školská rada neprojedná dokumenty uvedené v odstavci 1 písm. b) až d) do 1 měsíce od jejich předložení ředitelem školy, rozhodne o dalším postupu bez zbytečného odkladu zřizovatel.

(…)