Ředitelka ZŠ a MŠ: Mgr. Dana Kvačková

Zřizovatel ZŠ: Městská část Praha 8, Zenklova 35, Praha 8

Zást. řed.  pro ŠD: Jaroslava Kleperádová

Vychovatelé : Vladimíra Štorková, Lenka Bucharová, Lenka Trojánková, Elen Veselá

 

Provoz

Provoz školní družiny je od 6.30 hod do 8.00 hod a od 11,45 hod do 17hod.

Provoz školní družiny je přerušen v měsíci červenci a srpnu.

Přijímání dětí

Školní družina je určena zejména dětem 1. až 4.ročníků. O zařazení dítěte do ŠD rozhoduje ředitel školy na základě přihlášky do ŠD, kterou rodiče podávají každý školní rok.

Pokud je počet přihlášek vyšší než počet míst v ŠD, rozhoduje o přijetí ředitelka školy podle určených kritérií.

Přijetí dítěte do ŠD ředitel oznámí zákonným zástupcům dítěte formou zveřejnění Rozhodnutí o přijetí dětí do školní družiny na příslušný školní rok.

Ředitel ZŠ a MŠ po předchozím písemném upozornění rozhoduje o ukončení docházky dítěte do ŠD a to v případě, že soustavně nebo nějakým významným projevem porušuje kázeň a pořádek,ohrožuje zdraví a bezpečnost ostatních nebo nedochází bez odůvodnění do ŠD .

Odhlášení dítěte ze ŠD během roku musí být vždy písemně.

 

Režim ŠD:

6,30 – 8h: odpočinek, relaxace, volné hry dětí, individuální rozhovory

11,45 – 13h: hygiena, stravování, odpočinek ,relaxace, volné hry dětí

13 – 14h: zájmová činnost dětí řízená vych.

14 – 15h: pobyt venku (vycházky,pobyt na šk.hřišti,šk.zahradě)

15 – 15,30h: hygiena,svačina,kroužky

15,30 – 17h: volné hry dětí,vypracování dom.úkolů

Při ranní službě odpovídá vychovatelka za otevření družiny v 6,30h, pokud se nemůže dostavit, zajistí za sebe náhradu.Vychovatelka, která odchází z ŠD poslední, zodpovídá za uzavření celého objektu.

V 7,40h převádí vych.děti do školy, dohlédne, aby všechny děti odešly do šaten.

Od 11,45h čekají vych.na děti před školou, kde je převezmou  od třídních učitelů, pak je převádí do družiny.Děti, které mají vyučování do 12,40h přechází do družiny samy,od 12,40 do 12,50h je zajištěn dozor na přechodu.

Oddělení ŠD jsou čtyři, spojují se při pobytu venku, kdy počet vychovatelek záleží na počtu dětí ( minimálně 2, 1 vychovatelka na 25 dětí ), po 16.h jsou již děti v jednom oddělení.

Vychovatelky předávají děti vedoucím zájmových kroužků, ti je pak předávají zpět vychovatelkám.

 

Vyzvedávání dětí z ŠD

Děti odvádí zákonný zástupce dítěte nebo jím pověřený zástupce na základě zápisu v Zápisním lístku. Učitelka může odmítnout vydat dítě osobě, která není způsobilá (  např.pro nízký věk, vliv návykových látek apod.).

Děti si mohou rodiče vyzvedávat po obědě do 14h, pak až od 15h do 17h. ( 14 – 15h jsme většinou mimo budovu, na vycházce )

Pokud dítě odchází s rodiči domů, musí to vždy oznámit své tř.vychovatelce, pokud dítě odchází domů samo, musí odevzdat vych.písemnou zprávu od rodičů nebo musí mít tento záznam v zápisním lístku do ŠD.

Pokud si dítě nikdo nevyzvedne do 17h, snaží se vych.telefonicky kontaktovat zákon.zástupce a domluvit s nimi způsob předání dítěte. Pokud se jí nepodaří rodiče sehnat, vyčká do 18h, pak uvědomí ředitelku školy a domluví s ní další postup.Rodiče by měli uspokojivě vysvětlit důvod nevyzvednutí dítěte.Pokud by došlo k opakování, bude tento problém řešit vedení školy a dítě může být ze ŠD vyloučeno.

 

Úplata za pobyt ve školní družině

Úplata za pobyt ve školní družině činí 200 Kč. Hradit lze měsíčně či čtvrtletně složenkou nebo převodem z účtu dle uvážení rodičů.

Úplata je splatná nejpozději do 15. dne následujícího měsíce.

Podrobnosti viz. Směrnice ke stanovení výše úplaty za pobyt ve školní družině vydané ředitelstvím ZŠ a MŠ.

Jednorázová platba za kroužky ŠD činí 500Kč za libovolný počet kroužků, splatná je do konce měsíce září.

Práva dětí

 • Zájem dítěte musí být předním hlediskem při všech činnostech v ŠD.
 • Právo na bezpečnost a ochranu zdraví dítěte v MŠ.
 • ·         Právo užívat prostory a zařízení ŠD při jejích činnostech, zůčastňovat se všech akcí pořádaných ŠD
 • Právo na výchovu, jež směřuje k rozvoji osobnosti dítěte, jeho nadání a rozumových i fyzických schopností v co nejširším objemu.
 • Právo na odpočinek a volný čas, na účast ve hře odpovídající jeho věku.
 • Právo využívat nápoje ze šk.jídelny a přinášet si své vlastní
 • Právo spolupodílet se na tvorbě týdenních plánů činností.

 

Povinnosti dětí

 • Pokud dítě utrpí jakýkoli úraz v ŠD, musí to neprodleně ohlásit své vychovatelce.
 • Na chodbě a v šatnách se děti zdržují jen nezbytně nutnou dobu, pokud chtějí opustit  třídu, vždy to oznámí své vychovatelce.
 • Děti jsou povinny dodržovat vnitřní řád ŠD a pokyny vych.k ochraně zdraví a bezpečnosti,s nimiž byly seznámeny.
 • Děti jsou povinny plnit pokyny zaměstnanců školy vydané v souladu s právními předpisy a  školním řádem.

 

 

Práva rodičů

 • Být seznámeni se školním řádem.
 • Vyžádat si od vychovatelky informace o dítěti /zdravotní stav dítěte, výchovné problémy atd./ a to buď písemně nebo osobně, mohou si s vych. dohodnout schůzku.
 • Navrhovat nové možnosti,sdělovat své názory.

 

Povinnosti rodičů

 • Sledovat informační nástěnky.
 • Respektovat školní řád a pravidla soužití, která v družině platí.
 • Nahlásit vždy všechny aktuální změny týkající se dítěte.
 • Dodržovat stanovené termíny plateb poplatků za ŠD.

Povinnosti vychovatelek

•  Každá vychovatelka se ve své práci řídí obecně závaznými předpisy,zejména zákoníkem práce a pracovním řádem pro zaměstnance škol a školských zařízení,dále pokyny a směrnicemi ,vydanými ředitelkou školy.

• Všechny vychovatelky přicházejí do školy nejpozději 20min před začátkem své služby.

• Nemůže-li se vychovatelka dostavit z nepředvídaných důvodů do školy , je povinna o tom včas uvědomit vedení školy.

• Každá vychovatelka při své práci zodpovídá za bezpečnost dětí,za dodržování pravidel duševní i tělesné hygieny.

• Nemocnému či zraněnému dítěti poskytne první pomoc,každý úraz hlásí neprodleně vedení školy a zapíše jej do Knihy úrazů.

• Zvláštní pozornost věnuje vychovatelka rizikovým prostorům a činnostem (pobyt venku,práce s nebezpečnými pomůckami apod.)

• Sleduje neustále dění ve třídě,snaží se předcházet projevům diskriminace,nepřátelství či násilí mezi dětmi,popř.je okamžitě řeší.

• Svou pedagogickou činností zajišťuje ochranu dětí před sociálně patologickými jevy.

• Spolupracuje s rodiči,informuje je o výchovných,zdravotních či jiných závažnějších problémech jejich dítěte.

Vych.zajišťuje dozor nad dětmi ze svého oddělení ve třídě, na chodbě, v šatnách, během oběda ve školní jídelně, při pobytu mimo ŠD, dokud dítě nepřevezmou rodiče .