INFORMACE K PŘIJÍMACÍMU ŘÍZENÍ NA SŠ – pro rok 2021/2022

Pro žáky 9. tříd

Kde vzít důležité informace o přijímacím řízení na SŠ?

-na webových stránkách MŠMT: MŠMT ČR (msmt.cz)

-u výchovné poradkyně Jany Novotné-e-mail: jana.novotna@uskolskezahrady.cz

-na dnech otevřených dveří SŠ a jejich webových stránkách, v propagačních letácích

-v Atlasu školství a brožurách o jednotlivých typech škol v Praze a okolí

Střední škola vyhlásí kritéria pro přijetí do oborů vzdělávání na svých webových stránkách nejpozději do 31. 1. 2022

Žáci 9. tříd dostanou předtištěnou přihlášku. Přihlášku (čitelně vyplněnou) předá žák ke kontrole výchovné poradkyni nejpozději do 18. 2. 2022. Žák na přihlášce uvede dvě školy ( adresu, obor a kód). Přihlášky budou stejně vyplněné, pořadí škol neurčuje preference.

Údaje o úspěších a schopnostech  uchazeče doplňuje do přihlášky pouze třídní učitel nebo ředitelka školy. Diplomy a mimoškolní úspěchy lze přiložit ve zvláštní příloze k přihlášce.   U žáků se speciálními vzdělávacími potřebami ( PO 2 a PO 3 ) rozhodne ředitel SŠ podle vyjádření  školského poradenského zařízení, které uchazeč doloží jako přílohu k přihlášce, o uzpůsobení podmínek pro konání jednotné zkoušky.

Přihlášku ke studiu podává zákonný zástupce nezletilého uchazeče na dané střední škole Je  v

Přihlášky je nutné odevzdat na střední školy nejpozději k 1. březnu 2022!!!

Pozvánku k jednotné přijímací zkoušce zašle ředitel SŠ nejpozději 14 dní před konáním této zkoušky.

Jednotná státní zkouška se skládá z ČESKÉHO JAZYKA  a LITERATURY a  z MATEMATIKY a žák je koná na školách uvedených na přihlášce. Střední škola může vedle jednotné zkoušky vypsat vlastní školní přijímací zkoušku.

Písemný test z M a Čj může každý uchazeč konat dvakrát, v prvním stanoveném termínu ve škole uvedené v přihlášce v prvním pořadí, ve druhém termínu ve škole uvedené v přihlášce v druhém pořadí. Počítá se lepší výsledek zkoušky. Podíl hodnocení jednotné zkoušky v celkovém hodnocení přijímacího řízení je nejméně 60%.

  1. Termín jednotné zkoušky na čtyřleté obory vzdělávání   –  12. 4. 2022
  2. Termín jednotné zkoušky na čtyřleté obory vzdělávání   –  13. 4. 2022

Vyhlášení výsledků přijímacího řízení.

Ředitel školy zveřejní seznam přijatých uchazečů ke studiu na SŠ do 2 pracovních dnů po zpřístupnění hodnocení Cermatem na veřejně přístupném místě ve škole  a na internetu. Ředitel střední školy odesílá poštou pouze rozhodnutí nepřijatým uchazečům.

Pro ostatní obory, pokud se jednotná zkouška nekoná, zveřejní ředitel SŠ seznam přijatých uchazečů na webových stránkách školy nebo na vývěsce školy a zasílá písemné rozhodnutí jen nepřijatým uchazečům v termínu od 22 .4. do 30.4. 2022.

Svůj  úmysl se v dané střední škole vzdělávat potvrdí uchazeč nebo zákonný zástupce odevzdáním     ZÁPISOVÉHO  LÍSTKU                      do 10 pracovních dnů na SŠ po zveřejnění výsledků na webových stránkách školy nebo na vývěsce na SŠ!! Údaje na ZP musí odpovídat přihlášce ( bude předán v březnu zákonnému zástupci ).

Lhůta pro uplatnění zápisového lístku je 10 pracovních dnů ode dne, kdy byl výsledek přijímacího řízení zveřejněn. V případě, že nebude odevzdán ve stanovené lhůtě, vzdává se tímto žák práva být přijat za žáka dané střední školy.

Zápisový lístek bude vydán zákonnému zástupci na základě ověření totožnosti. Termín vydávání bude zveřejněn na webových stránkách školy a v žákovské knížce. Zápisový lístek nelze vzít zpět ze SŠ- výjimka –  pouze v případě, že bude přijat na jinou střední školu na základě  odvolání.

Nepřijatým uchazečům se jako dosud oznamuje výsledek přijímacího řízení zasláním rozhodnutí písemně. I nadále se při nedoručení ukládá rozhodnutí o nepřijetí u provozovatele poštovních služeb (po dobu 5 pracovních dnů, pak je považováno za doručené) a lhůta pro odvolání je 3 pracovní dny ode dne doručení (§ 60 odst. 18 a 19 školského zákona).

• V případě, že se uchazeč v prvním kole nebude moci dostavit (například z důvodu nemoci) k prvnímu či druhému termínu jednotné zkoušky a písemně se do 3 dnů od konání zkoušky omluví řediteli školy, na které měl zkoušku konat, koná jednotnou zkoušku v náhradním termínu. Pozvánku k náhradnímu termínu jednotné přijímací zkoušky zašle ředitel SŠ  nejpozději 7 dní před konáním této zkoušky.

1. náhradní termín jednotné zkoušky – na všechny obory  –  10. 5. 2022

2. náhradní termín jednotné zkoušky – na všechny obory  –  11. 5. 2022

Další kola přijímacího řízení:

Počet přihlášek v dalších kolech přijímacího řízení není omezen – platí pro všechny.

Dana Seifertová

Comments are closed.